Title

REGULAMIN WYZWANIA "MŁODA JA"

Produkty 2 z 2

Regulamin Konkursu „MŁODA JA”

§ 1. Postanowienia ogólne.


1. Konkurs pt.: „MŁODA JA” (zwany dalej „Konkursem”) są organizowane przez www.zawszemloda.com

2. Niniejszy Regulamin Konkursu pt.: „MŁODA JA”; reguluje warunki i zasady Konkursu.

3. Celem Konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia oraz ćwiczeń facefitness.

4. Organizator oświadcza, że żaden z Konkursów nie jest grą losową, ani też nie jest zakładem wzajemnym, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.).

5. W wyniku Konkursu zostaną przyznane 1 (jedna) nagroda główna, tj. dla 1  zwycięzcy oraz 2 (dwie) nagrody dla pozostałych dwóch laureatów konkursu, a to w postaci kosmetyków

6. Fundatorem i przekazującym nagrody jest www.zawszemloda.com

7. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz go zaakceptować. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu odbywania konkursu.


§ 2. Czas i miejsce trwania Konkursu


1. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany na portalu społecznościowym Youtube, a niniejszy Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej: www.zawszemloda.com

2. Konkurs trwa w okresie od godziny 00:00 w dniu 20.09.2021 r. do godziny 23:59 w dniu 03.12.2021 r. i kończą się wyłonieniem spośród Uczestników Laureatów Konkursu, co będzie miało miejsce w okresie do dnia 06.12.2021 r.

3. Dodatkowe informacje oraz zasady i warunki Konkursu oraz nagród mogą być opisane w załącznikach do Regulaminu.

4. W myśl niniejszego Regulaminu, serwis YouTube nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs przeprowadzony przez Organizatora.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Youtube, ani inny z nimi związany.


§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie


1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani też członkowie rodziny pracownika Organizatora, tj. małżonek, dziecko rodzic, a także osoba, która pozostaje w związku nieformalnym z pracownikiem Organizatora. Pracownikiem w rozumieniu powyższych zapisów jest

osoba świadcząca pracę w jakimkolwiek wymiarze na rzecz Organizatora, a także wykonująca zlecenie, usługi, dzieło w sposób stały lub okresowy (przez okres dłuższy niż 2 miesiące w trakcie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Konkursu).

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik:


1) musi przesłać zdjęcia twarzy “przed” i po” wykonaniu wyzwania na adres mailowy biuro@zawszemloda.com z dopiskiem w tytule „MŁODA JA”.

2) wysylajac zgłoszenie, uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie i publikację przez www.zawszemloda.com zdjęć swojego autorstwa nadesłanych na konkurs „MŁODA JA”. Zgoda obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie zgłoszonych na konkurs prac na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych. Uczestnik oświadcza, że fotografie zostały wykonane przeze niego/nia osobiście, posiada do nich wszelkie prawa oraz zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku.


3) Uczestnik musi skonsultować się z lekarzem jeśli ma watpilowsci co do stanu swojego zdrowia przed przystąpieniem do konkursu. Organizator ani dystrybutorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki uboczne wynikające ze stosowania ćwiczeń zaprezentowanych w materialach konkursowych z wyzwania „MŁODA JA”.


4. Na zasadach i warunkach opisanych w § 4 ust. 2 Regulaminu (poniżej) każdy Laureat tego Konkursu jest zobowiązany do wskazania www.zawszemloda.com swojego adresu e-mail oraz podania innych danych osobowych wskazanych przez www.zawszemloda.com , a które to dane będą konieczne dla przekazania lub

zrealizowania danej nagrody oraz w celach realizacji obowiązków podatkowych. W przypadku, gdyby Laureat Konkursu nie wskazał tych danych w terminie 7 (siedem) dni od daty ogłoszenia Laureata, Organizator ma prawo przeprowadzić wybór innego Laureata spośród Uczestników.

7. Adres e-mail lub numer telefonu zostanie wykorzystany wyłącznie do komunikacji związanej z Konkursem. Kontakt z Uczestnikiem odbywać się będzie za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub telefonicznie.

8. Organizator ma prawo do weryfikacji praw autorskich do fotografii zgłaszanych do Konkursu.


9. Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia opisane w niniejszym Regulaminie. Uczestnik wykluczony z Konkursu stosownie do zapisów powyższych nie może być ponownie zgłosić swojego udziału do Konkursu. Decyzję w zakresie

zgłoszenia lub wykluczenia podejmuje Organizator.


10. Wszelkie skargi, uwagi, zastrzeżenia lub reklamacje, a także zgłoszenia naruszenia prawa, w tym praw autorskich, lub inne naruszenia należy zgłaszać Organizatorowi na adres e-mail: biuro@zawszemloda.com

11. Komisję Konkursową stanowią wybrani pracownicy www.zawszemloda.com

12. Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureatów Konkursu na podstawie następujących kryteriów: /a./ zgodność z warunkami Konkursu, /b./ nawiązanie do tematyki, /c./ osiągnięte efekty.

13. Skład Komisji Konkursowej może być zmieniony na mocy wspólnej decyzji www.zawszemloda.com .

14. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i formę materiałów treści konkursowych publikowanych Uczestników.

15. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika bądź podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę jego wykluczenia z udziału w danym Konkursie.

  1. Organizator ani dystrybutorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki uboczne wynikające ze stosowania ćwiczeń zaprezentowanych w materialach konkursowych z wyzwania „MŁODA JA”.


§ 4. Ogłoszenie wyników Konkursów.


1. Lista Laureatów Konkursów zostanie podana przez użytkownika Natural Cosmetics Reviews na profilu społecznościowym Instagram, a także może zostać zaprezentowany na stronie internetowej www.zawszemloda.com

2. Każdy Laureat Konkursu będzie miał prawo w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni na podać swoje dane Organizatorowi (na adres e-mail: biuro@zawszemloda.com) potrzebne do zrealizowania nagród.


§ 5. Zasady i warunki realizacji nagród.


1. Laureat Konkursu otrzyma nagrody opisane § 1 ust. 5 Regulaminu (powyżej).

2. Wobec konieczności podjęcia wszelkich czynności organizacyjnych związanych z przekazaniem

danej nagrody każdy Laureat Konkursu jest zobowiązany nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty opublikowania informacji o tym, że dany Uczestnik został Laureatem Konkursu, potwierdzić możliwość przyjęcia nagrody, a także wskazać wszelkie dane niezbędne do realizacji wydania

nagrody.

3. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzach, ani na nagrody innego rodzaju. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na inne osoby. Nagrody nie mogą być odsprzedane lub w inny sposób zbyte, również nieodpłatnie.

4. W przypadku: braku potwierdzenia możliwości przyjęcia nagród lub braku podania wymaganych danych – w terminie opisanym w ust. 2 (powyżej), lub też podania błędnych danych lub zmiany danych Laureata, o których nie powiadomił wcześniej Organizatora, lub w przypadku niespełnienia przez Laureata innych postanowień Konkursu lub ich naruszenia przez Laureata, - Organizator nie ponosi za to odpowiedzialności, a Laureat Konkursu traci prawo do nagród, i tym samym Komisja Konkursowa może wybrać inną osobę, jako Laureata Konkursu spośród Uczestników.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze Laureatem Konkursu.


§ 6. Prawa autorskie.


1. Uczestnik publikując dane zgłoszenie (post) na Konkurs oświadcza, iż jest to równoznaczne z jego zapewnieniem, iż zdjęcia oraz treść (tekst) nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich oraz wizerunku osób, które znajdują się na zdjęciu i zostały wykonane

samodzielnie przez Uczestnika, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.

2. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych z treścią opublikowanego postu (zgłoszenia) ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach

prawa.


§ 7. Ochrona danych osobowych.


1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, w szczególności Laureatów Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), które weszło w życie z dniem 25.05.2018 r. zwane dalej: „RODO".

2. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator, tj. www.zawszemloda.com

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO, jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłonienia Laureatów Konkursu i wydania nagród. Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, pseudonim, wizerunek, a w przypadku, gdy Laureata Konkursu

dodatkowo: adres e-mail, adres zamieszkania, a także seria i numer paszportu.

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do pełnej realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody, realizacji ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych Laureatów zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

6. Dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie IT, w tym odpowiedzialnych za zarządzanie stroną internetową Konkursu, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jak wskazano powyżej Uczestnikowi przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie niepełnych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą do odmowy wydania nagrody. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody będzie uniemożliwiać udział w Konkursie lub będzie podstawą do odmowy wydania nagrody.


§ 8. Postanowienia końcowe.


1. Wykładnia Regulaminu należy do Organizatora. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

2. W przypadku, gdy stwierdzono, że Uczestnik w trakcie trwania Konkursu postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagród.

3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie 14 (czternastu) dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator. Postanowienie to nie wyklucza, ani nie ogranicza w żaden sposób możliwości dochodzenia przez Uczestników ewentualnych roszczeń wobec Organizatora Konkursu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na zasadach ogólnych).

4. Organizator może w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, zmieniać zasady Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, w tym do zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych, przedłużenia terminu trwania lub ogłoszenia Laureata Konkursu, o czym poinformuje Uczestników na stronach internetowych, gdzie będzie publikowany Regulamin, o ile nie pogorszy to warunków uczestnictwa w Konkursie.

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej pod adresem: www.zawszemloda.com

6. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

7. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

8. Zgodnie z art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego Organizator jest przyrzekającym nagrodę. Mając na względzie art. 919 § 3 Kodeksu Cywilnego Organizator wskazuje, że może w każdym czasie odwołać Konkurs, ma też prawo do nierozstrzygania Konkursu albo przerwania Konkursu – z uzasadnionych przyczyn. Decyzja Organizatora w tej sprawie jest ostateczna.

9. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem: https://zawszemloda.com/collections/regulamin-wyzwania-mloda-ja w dniu 29.09.2021

Koszyk (0)

Pusty Koszyk