Regulamin Zawsze Młoda

1. Regulamin ten określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego www.zawszemloda.com oraz jego subdomen oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisach produktów.
2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu szkoleń i kursów online i offline.
4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest publikowanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

7. Osoby biorące udział w szkoleniu lub kursie oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, coachingów, lub materiałów z nich pochodzących.
8. Uczestnicy szkoleń i kursów na www.zawszemloda.com oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
9. Uczestnicy szkoleń i kursów na www.zawszemloda.com oświadczają, iż przed zastosowaniem treści zawartych w szkoleniach oraz kursach odbyli konsultacje lekarską zezwalającą na udział w kursie lub szkoleniu.

10. Umowa o świadczenie usług na www.zawszemloda.com może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal, po uiszczeniu wymaganej opłaty.
11. www.zawszemloda.com zastrzega sobie prawo do zwrotów zakupionego szkolenia lub kursu z przyczyn od niej niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która zakupiła kurs.
12. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji i skorzystania z 14-dniowej gwarancji zadowolenia.
13. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: biuro@zawszemloda.com w terminie do 14 dni od dnia dokonania płatności. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

5. Uczestnicy kursu publikowanego przez www.zawszemloda.com oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach lub coachingach. www.zawszemoloda.com zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami lub coachingami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.
6. Poprzez udział w szkoleniach lub kursie Uczestnik otrzyma wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie lub kurs. www.zawszemloda.com nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia/kursu. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.

14. Reklamacja winna zawierać Imię i Nazwisko, potwierdzenie wpłaty, datę dokonania płatności.
15. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 10 dni od dnia otrzymania reklamacji. 14 dniowa gwarancja zadowolenia oznacza, że bez potrzeby podawania powodu uczestnik programu otrzyma zwrot płatności za kurs w ciągu 10 dni od otrzymania zgłoszenia i podania numeru konta bankowego.
16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa brytyjskiego.
17. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby www.zawszemloda.com

18. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu www.zawszemloda.com .

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Wszelkie prawa zastrzeżone Wszystkie nagrania,teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszym materiale podlegają prawom autorskim www.zawszemloda.com

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia www.zawszemloda.com jest zabronione.

Koszyk (0)

Pusty Koszyk