Regulamin Zawsze Młoda

1. Regulamin ten określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego www.zawszemloda.com oraz jego subdomen oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisach produktów.
2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu szkoleń i kursów online i offline.
4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest publikowanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

7. Osoby biorące udział w szkoleniu lub kursie oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, coachingów, lub materiałów z nich pochodzących.
8. Uczestnicy szkoleń i kursów na www.zawszemloda.com oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
9. Uczestnicy szkoleń i kursów na www.zawszemloda.com oświadczają, iż przed zastosowaniem treści zawartych w szkoleniach oraz kursach odbyli konsultacje lekarską zezwalającą na udział w kursie lub szkoleniu.

10. Umowa o świadczenie usług na www.zawszemloda.com może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal, po uiszczeniu wymaganej opłaty.
11. www.zawszemloda.com zastrzega sobie prawo do zwrotów zakupionego szkolenia lub kursu z przyczyn od niej niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która zakupiła kurs.
12. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji i skorzystania z 14-dniowej gwarancji zadowolenia.
13. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: biuro@zawszemloda.com w terminie do 14 dni od dnia dokonania płatności. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

5. Uczestnicy kursu publikowanego przez www.zawszemloda.com oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach lub coachingach. www.zawszemoloda.com zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami lub coachingami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.
6. Poprzez udział w szkoleniach lub kursie Uczestnik otrzyma wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie lub kurs. www.zawszemloda.com nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia/kursu. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.

14. Reklamacja winna zawierać Imię i Nazwisko, potwierdzenie wpłaty, datę dokonania płatności.
15. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 10 dni od dnia otrzymania reklamacji. 14 dniowa gwarancja zadowolenia oznacza, że bez potrzeby podawania powodu uczestnik programu otrzyma zwrot płatności za kurs w ciągu 10 dni od otrzymania zgłoszenia i podania numeru konta bankowego.
16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa brytyjskiego.
17. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby www.zawszemloda.com

18. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu www.zawszemloda.com .


Zawarcie umowy sprzedaży


1. Aby zamówić Produkt za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu, tj. zawszemloda.com/sklep/, a następnie wybrać Plik, Kurs online lub Konsultację online, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
2. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:dodania Produktu lub Usługi do koszyka,wypełnienia formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego,podanie adresu e-mail, do którego następuje przypisanie dostępu do Pliku, Kursu Online lub Konsultacji online,wskazania danych wystawienia rachunku.
3. Kupujacy zapoznaje się z regulaminem i akceptacja regulaminu Sklepu jest potwierdzeniem woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o równoważnej treści.Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.
4. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej Plik, Kurs online, Konsultację. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy.


Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług:


1. Do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
2. Urządzenia z dostępem do Internetu (w tym przypadku naszych kursów tylko i wyłącznie komputer);
3. Odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
4. Aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
5. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu i jego Produktów i Usług zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:1. Aktualny system antywirusowy,2. Skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),3. Zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
4. Aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
5. Oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF oraz w zależności od specyfiki wybranego Produktu do odczytu format, jak .EPUB, .MOBI, .docs, .xls. Zalecamy posiadanie darmowego programu 7 Zip do rozpakowywania plików, oraz darmowego programu do odtwarzania nagrań VLC
6. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Produktów i Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny zpostanowieniami Regulaminu Sklepu online, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.


Autorskie prawa majątkowe


1. Produkty są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
2. Autorskie prawa majątkowe do Plików i/lub Kursów przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.
3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
4. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
5. Kupno Pliku lub Kursu online nie przenosi na Kupującego autorskich praw majątkowych ani osobistych do tych Produktów. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.
6. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do Pliku lub Kursu online osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej .
7. Prawa autorskie do Pliku lub Kursu przysługujące Sprzedawcy podlegają ochronie prawnej. Z tytułu naruszenia tych praw Sprzedawca ma prawo nałożyć na Klienta lub Konsumenta lub Klienta-Konsumenta karę umowną w kwocie 100 000 zł. Zapłata kary umownej nastąpi w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu do zapłaty. Sprzedawca ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych gdy kara umowna nie pokryje w pełni poniesionej szkody.
8. Każdy ujawniony przypadek naruszenia praw autorskich majątkowych lub praw na dobrach niematerialnych, co do których wyłącznym dysponentem i uprawnionym jest Sprzedawca upoważniać będzie Sprzedawcę do nałożenia na indywidualnego naruszyciela karę umowną w wysokości 100 000 zł.
9. W szczególności Kupującemu nie wolno:1. Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Plik lub Kurs online.2. Zwielokrotniać Pliku, Kursu online lub dokonywać jego rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
3. Udostępniać Pliku lub Kursu online innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
4. Najmować i użyczać Pliku lub Kursu online, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
5. Ingerować w treść i zawartość Pliku lub Kursu online.

Koszyk (0)

Pusty Koszyk